Medlemsbrev – PVI

April 2020 Kjære medlem, Det er en surrealistisk og alvorlig koronavirustid vi er inne i. Det er mye som endres og vil endres, og mange som vil merke store inngrep i jobb, liv og helse. I denne situasjonen er det viktig å holde fast på håpet om at vi sammen kan komme gjennom de kommende prøvelsene på en bra måte. Vi jobber derfor videre for våre mange vergemålshavere – selv om det nå gjøres på en annerledes og mindre fysisk utadvendt måte enn tidligere. HVA HAR SKJEDD I MARS?

Årsmøte Årsmøte ble holdt i Høyres Hus mandag 9. mars.

Styret for kommende år består av:

Hans Jørgen Hægh, leder

E-post: hjhnorway@gmail.com

Mobil: 91717758

Anne Kari Vindenes, nestleder

E-post: annekarivin@gmail.com

Mobil: 93055508

Bjarne Flølo, styremedlem

E-post: bjarne.flolo@yahoo.no

Mobil: 91140650

Unni Strand, styremedlem

E-post: unni.strand@vergene.no Mobil: 47334644 Bobbo Steen, styremedlem E-post: bobbo@jrhub.no

Mobil: 48047625

E-post til PVI: post@profesjonelleverger.no

Arbeidsgrupper I styremøte 18. mars ble følgende grupper etablert:


- Media og kommunikasjon: Hans Jørgen Hægh - Bank/IT/Digital: Leder: Anders Aanderud-Larsen, E-post: post@dinverge.no - Medlemsservice: Leder: Bjarne Flølo - Honorargruppe: Leder: Anne Kari Vindenes

- Økonomi. Leder: Bobbo Steen

Dersom du er interessert i å delta og gjøre en innsats i en av gruppene, vennligst ta kontakt med gruppeleder.

Møte i FrP sin stortingsgruppe Onsdag 4. mars var PVI invitert til å holde innlegg for FrPs stortingsgruppe og partiets gruppeansatte på Stortinget om arbeids- og honorarsituasjonen til oss profesjonelle verger. Hans Jørgen Hægh, Anne Kari Vindenes og Unni Strand deltok sammen med Jørgen Rytman fra SMB Norge. PVI fikk tyve minutter på sin presentasjon. Etterpå var det avsatt 15 minutter til spørsmål. Vi fikk flere gode spørsmål og vi opplevde forsamlingen som svært interesserte i vårt budskap. Det vil bli laget et «representantforslag» som skal presenteres for FrPs stortingsgruppe. Vi deltar i denne prosessen, men på grunn av koronaepidemien har vi blitt enige med FrP om å vente med dette arbeidet til det er forsvarlig å ta det opp igjen.

Møte med Venstre på Stortinget

PVI har hatt to møter med Venstre. Det første møtet var 4. februar med praktikant Johannes Bangum i Venstres stortingsgruppe. Vi formidlet at honorarnivået ikke har blitt endret siden 2004. Han syntes tema vårt var så interessant at han ordnet et møte med stortingsrepresentant Solveig Schytz, som er medlem i Justiskomitéen. Konklusjonen etter møtet med henne var at Venstre ønsker ta dette opp i Stortinget. De ønsket også fokus på manglende digitalisering. På grunn av utbruddet av Coronaviruset er dette arbeidet nå utsatt til samfunnet har kommet litt mer i "normal" tilstand. Til deg som vurderer å tegne forsikring Formueansvarsforsikring Forslag til ansvarsforsikring for medlemmer av Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon. Hvorfor formueansvarsforsikring? Lovverket åpner for at verger kan bli stilt personlig ansvarlig. En ansvarsforsikring vil gi oss beskyttelse og tilgang til juridisk bistand ved eventuelle søksmål. Stiller Fylkesmannens Vergemålsavdeling seg på vår side i et søksmål? Fylkesmannen i Oslo og Viken ved Alexander Hamre Leth har både skriftlig og muntlig sterkt anbefalt verger å tegne ansvarsforsikring. PVI har i samarbeid med Söderberg & Partners (Norges største forsikringsmegler) fremforhandlet for våre medlemmer en formueskadeforsikring – profesjonsansvar for profesjonelle verger. Vi gjør oppmerksom på at det ikke noe krav å tegne forsikring for å være medlem i PVI, men vi anbefaler alle profesjonelle verger å tegne denne forsikringen. Pris for forsikringen er kr. 3.450 og gjelder for et halvår og trer i kraft fra og med 12.05.20 og er gyldig frem til 11.11.20 Dette er en kollektiv avtale og det er kun anledning til å tegne forsikringen to ganger i året, ved årsfornyelse og halvårlig (12. mai). Fra og med 12.11.20 vil vi tilby en reforhandlet avtale. Forsikringssum per skade er kr.10.000.000. Egenandel er kr. 25.000. Inkludert gis tilgang på alle medlemsfordeler gjennom SMB Norge (se dinbedrift.no), deriblant advokatbistand og gunstige forsikringsordninger gjennom deres forsikringskontor (gjelder bedriftsforsikring, f.eks. livsforsikring, reise, helse). Ønsker du å tegne forsikring, send en e-post med fakturaadresse, organisasjonsnummer og firmanavn til post@profesjonelleverger.no E-post: post@profesjonelleverger.no Mobil: 48047625 (Bobbo Steen). FACEBOOK-GRUPPE PVI er på Facebook med en lukket gruppe. Vi legger ut informasjon der som ikke deles andre steder. Dersom du ønsker å være med i gruppen, søk opp gruppen «Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon» på Facebook og søk medlemskap i gruppen, så skal moderator slippe deg inn.

SKATTEMELDING FOR 2019 – SPØRSMÅL PVI har sendt forespørsel til Skatteetaten om den nye skattemeldingen og her er svaret: «I skattemeldingen under temaet; Kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter; velger du; legg til flere opplysninger" og så; vergegodtgjørelse. Da kan du legge inn vergegodtgjørelsen. Se ellers i skatte-ABC 2019/2002 for mer om vergegodtgjørelse: https://www.skatteetaten.no/…/gje…/vergemal/V- 8.005/V-8.008/ Den som er satt under vergemål har plikt til å dekke kostnadene til vergen selv hvis vedkommende har en formue eller inntekt som overstiger grensene i vergemålsforskriften § 19 første og annet ledd. I visse tilfeller kan fylkesmannen beslutte at kostnadene skal dekkes av det offentlige selv om formues- og inntektsgrensene er overskredet. Kostnader til verge som den vergetrengende selv dekker, vil være fradragsberettigede etter sktl. § 6-1. I praksis gis det fradrag selv om kostnadene ikke har tilknytning til en bestemt skattepliktig inntekt, jf. Utv. I side 1019 (Riksskattestyret). Fradraget inngår ikke i et eventuelt minstefradrag. Forvaltningsgebyr knyttet til forvaltning av vedkommendes eiendeler vil også være fradragsberettiget. Håper dette var til hjelp! Med hilsen Skatteetaten»

164 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Styret håper at innrapportering til fylkesmannsembedene og innsendelse til Skattemyndighetene har forløpt relativt uproblematisk og at alle er i mål. Det er registrert usikkerhet rundt den nye skattem